NAPKÖZI ERZSÉBET-TÁBOR, Családsegítő szolgálatok és Egyházi intézményfenntartók részére

NAPKÖZI ERZSÉBET-TÁBOR
CSALÁDSEGÍTŐ SZOLGÁLATOK FENNTARTÓI
ÉS EGYHÁZI INTÉZMÉNYFENNTARTÓK RÉSZÉRE 
(CSOPORTOS PÁLYÁZAT)

 

A pályázat célja:
Az Erzsébet a Kárpát-medencei Gyermekekért Alapítvány (a továbbiakban: Alapítvány) Napközi Erzsébet-tábor pályázatot hirdet. Az Alapítvány táboroztatási szolgáltatás igénybevételének lehetőségét nyújtja a pályázó számára. A jelen pályázattal elnyerhető táboroztatási szolgáltatásra kizárólag a pályázati felhívásban meghatározott feltételeknek maradéktalanul megfelelő kedvezményezettek jogosultak.

Pályázók köre:
- Magyarország családsegítő szolgálatainak fenntartói;
- Magyarország egyházi fenntartású köznevelési intézményeinek fenntartói.
A pályázat kiírója: az Erzsébet a Kárpát-medencei Gyermekekért Alapítvány. A pályázat tekintetében az Alapítvány együttműködő szakmai partnerei Magyarország családsegítő szolgálatainak fenntartói, valamint Magyarország egyházi fenntartású köznevelési intézményeinek fenntartói.

Kedvezményezettek köre:
- Magyarország családsegítő központjainak ellátási körzetében élő 6-16 éves gyermekek. Előnyt élveznek a 2015. évi októberi köznevelési statisztikai adatszolgáltatásban szereplő hátrányos helyzetű, valamint halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek.
- Magyarország egyházi fenntartásban működő alapfokú köznevelési intézményeinek alsó és felső tagozatos (1-8. osztályos), érvényes tanulói jogviszonnyal rendelkező tanulói. Előnyt élveznek a 2015. évi októberi köznevelési statisztikai adatszolgáltatásban szereplő hátrányos helyzetű, valamint halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek.

A tábor helyszíne és ideje:
A Napközi Erzsébet-tábor a „Pályázók köre” pontban meghatározottak által biztosított táborhelyszíneken, 2016. július 18. és 2016. augusztus 12. között, heti turnusváltással valósul meg.
1. hét: 2016. július 18. – 2016. július 22. (hétfő – péntek, 8.00 – 16.00 óráig)
2. hét: 2016. július 25. – 2016. július 29. (hétfő – péntek, 8.00 – 16.00 óráig)
3. hét: 2016. augusztus 1. – 2016. augusztus 5. (hétfő – péntek, 8.00 – 16.00 óráig) 
4. hét: 2016. augusztus 8. – 2016. augusztus 12. (hétfő – péntek, 8.00 – 16.00 óráig)

Résztvevők maximális létszáma:
A Napközi Erzsébet-tábor 4 turnusának ideje alatt, minden helyszínt beleértve összesen 
15 000 fő.

Általános pályázati feltételek:
• Pályázni a www.erzsebetprogram.hu honlapon található elektronikus pályázati adatlap kitöltésével és a tábor programtervének beküldésével lehet;
• A pályázat kötelező melléklete a tervezett tábor programterve, amelyet a pályázat benyújtásával egyidejűleg anapkozi@erzsebettaborok.hu e-mail címre kell elküldeni;
• Jelen pályázat feltételei a létszámkeret kimerüléséig, de legfeljebb 2016. június 30. napjáig állnak fenn;
• A pályázó vállalja, hogy táboronként minden 10 gyerekre 1 felnőtt kísérőt biztosít. Amennyiben egy csoportban legalább 5 fő sajátos nevelési igényű gyermek kerül regisztrálásra, úgy e csoport mellé a pályázó 2 felnőtt kísérőt biztosíthatnak.
• A pályázat kötelező mellékleteit kizárólag az Alapítvány által meghatározott, a www.erzsebetprogram.hu honlapról letölthető formanyomtatványokon lehet benyújtani. A mellékleteket aláírt, digitalizált formában kell feltölteni a pályázati adatlap kitöltésével egyidejűleg, JPEG / PNG formátumban, dokumentumonként legfeljebb 1 MB méretben; 
• A pályázók a pályázat benyújtását követően visszaigazoló e-mailt kapnak. Az e-mailben található internetes hivatkozásra (linkre) kattintva kell aktiválni a pályázatot, legkésőbb 2016. június 30-án, 16:00 óráig. Aktiválás hiányában a pályázatok automatikusan elutasításra kerülnek; 
• A pályázó a pályázat aktiválását követően pályázati azonosító számot kap; 
• A hibásan, hiányosan, vagy nem feldolgozható adatokkal kitöltött, és/vagy kötelező mellékletek nélküli, illetve határidő után beérkezett pályázatok érvénytelennek minősülnek; 
• Az érvénytelenül beadott pályázatok hiánypótlására, javítására nincs lehetőség; 
• Az adatok valóságtartalmát az Alapítvány ellenőrizheti; 
• A pályázatokat az Alapítvány folyamatosan, a beérkezés sorrendjében bírálja el; 
• A pályázatok elbírálására 2016. július 4-ig kerül sor. Az elbírálást követően a pályázók a pályázati adatlapon rögzített e-mail címre kapnak értesítést az elbírálás eredményéről, legkésőbb 2016. július 4-ig
• A Napközi Erzsébet-táborban való részvétel nem zárja ki annak a lehetőségét, hogy a kedvezményezett az Erzsébet-program keretében meghirdetett további egy, általános, tematikus vagy egyéb Erzsébet-táborban is részt vegyen. Egy gyermek több turnusra is jelentkezhet;
• A táboroztatási szolgáltatásban részesülő gyermekeknek TAJ-kártyájuk másolatát, valamint awww.erzsebetprogram.hu honlapról letölthető, a szülő/törvényes képviselő által aláírt, a táborozó egészségi állapotáról szóló nyilatkozatot – amely a táborozás megkezdését megelőző négy napnál nem lehet régebbi – magukkal kell vinniük a táborozásra. Szülői mulasztás esetén a fentiek beszerzéséről az iskola gondoskodhat;
• Az esetleges személyi változásokról Kiegészítő pályázati adatlapot kell kitöltenie a kapcsolattartónak adott turnus 2. napjának 12.00 órájáig. 
• A pályázó vállalja, hogy a táboroztatási szolgáltatás részeként egy, a www.erzsebetprogram.hu honlapról letölthető Erzsébet-program logóval ellátott pólót készíttet minden résztvevő gyerek számára, amelyet a táborok kezdésére a rendelkezésükre bocsát;
• A táboroztatási szolgáltatás biztonságos megkezdéséhez az ETK szerződéskötést követően 70% előleget biztosíthat.

A táboroztatási szolgáltatás tartalma:
Az Alapítvány a Napközi Erzsébet-tábor turnusainak időtartama alatt a napi négyszeri bőséges étkezés, valamint a szakmai programok biztosítására gyermekenként és turnusonként 18 000 Ft táboroztatási szolgáltatást nyújt. A turnus időtartama 5 nap, amely hétfőtől péntekig 8.00 és 16.00 óra között nyújt napközbeni foglalkozást a kedvezményezett gyermekek számára. Az Alapítvány és az ETK által nyújtott táboroztatási szolgáltatást a pályázati adatlapon kiválasztott településen lehet igénybe venni. A Napközi Erzsébet-tábor programon belül két típusú tábor szervezésére van lehetőség: a Komplex napközi élménytábor, valamint a Tematikus napközi tábor tartalmát az Alapítvány meghatározott szakmai irányelvei alapján a szervezők alakítják ki. Az egyhetes turnus ideje alatt a táboroztatási szolgáltatásban részesülő gyermekek az iskolai keretek között elkezdett nevelő- és fejlesztőmunkára alapozott, aktív pihenést szolgáló, maradandó élményt nyújtó, a gyermekek életkori sajátosságaihoz igazodó foglalkozásokon, és a tábor helyszínén kívüli szabadidős kulturális rendezvénye(ek)n vehetnek részt. 
A tábor önrésze gyermekenként és turnusonként 100 Ft, azaz Egyszáz forint/turnus. A tábor önrésze a kedvezményezett helyett szabadon átvállalható. Az önrész csoportos befizetéséről a pályázó intézménynek kell gondoskodnia. Az önrészt a kedvező pályázati döntésről szóló értesítő e-mailben foglaltak szerint, annak kézbesítését követően legkésőbb 2016. szeptember 30-ig, egy összegben, a benyújtáskor kapott pályázati azonosító szám közlemény rovatban való feltüntetésével kell átutalni az alábbi bankszámlaszámra:

Erzsébet a Kárpát-medencei Gyermekekért Alapítvány
Raiffeisen Bank 12001008-01385879-00100002

Amennyiben a táboroztatási szolgáltatásra jogosult kedvezményezett a táboroztatási szolgáltatást nem, vagy csak részben veszi igénybe, az önrész visszafizetésére nincs lehetőség.
Az ETK a Napközi Erzsébet-tábor felnőtt kísérőinek a táboroztatást követően turnusonként
17 000 Ft értékű Étkezési Erzsébet-utalványt biztosít. A tábor ideje alatt munkát végző felnőttek (gyermekfelügyelő, tanárok, együttesen kísérők) étkezését, valamint a táboroztatáshoz közvetlenül kötődő programok költségeit (eszközbeszerzés, utazás, belépőjegy) a pályázatban elnyerhető táboroztatási szolgáltatás fedezi.

A pályázat kötelező mellékletei: 
• A pályázó fenntartó vezetőjének büntetőjogi felelőssége tudatában kell az alábbiakról nyilatkoznia az Egyesített Pályázói Nyilatkozat feltöltésével:
    - a táborban részt vevő gyermekek életkoráról, valamint érvényes tanulói jogviszony fennállásáról; 
    - a hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű gyerekek a pályázatra való jelentkezésnél előnyt élveznek;
    - a pályázó illetékessége alá tartozó iskolák mindegyike teljesíti a bejelentési kötelezettségét az ÁNTSZ felé;
    - az előírt önrész rendelkezésre áll;
    - a szülő/törvényes képviselő által aláírt nyilatkozatok, amelyeket a pályázó gyűjt össze, ellenőriz és tárol, és kérésre bemutatja;
    - a pályázó csoportok táborvezetőinek pedagógiai felkészültségéről és a pályázatokban megjelölt kísérők gyermekek felügyeletét lehetővé tevő kompetenciáiról;
- családsegítő szolgálat fenntartójaként rendelkezem az alapellátásért felelős önkormányzat támogató/hozzájáruló nyilatkozatával
• A pályázati felületen feltöltendő hozzájáruló nyilatkozatok a személyes adatok kezeléséhez, kép- és hangfelvétel készítéséhez, azok Alapítvány és ETK általi felhasználásához.
• A táborokról elkészített programtervek. Az elektronikus úton elküldött program-táblázatokat a pályázó fenntartó egyben, összegyűjtve küldi vissza a napkozi@erzsebettaborok.hu címre.

Tájékoztatás:
Az Erzsébet a Kárpát-medencei Gyermekekért Alapítvány és az Erzsébet Táborok Kft. az Erzsébet-program népszerűsítése érdekében a táborhelyszíneken kép- és hangfelvételeket készíthet, illetve filmet forgathat, - maga vagy egyéb közreműködő bevonásával -, melyet népszerűsítési célokra felhasználhat. A pályázat benyújtásával a pályázó és a kedvezményezett elfogadja a kép- és hangfelvétel készítését, valamint az Alapítvány és ETK általi szabad felhasználásához kifejezett hozzájárulását adja.

Pályázati elszámolás:
A pályázó vállalja, hogy 2016. szeptember 30. időpontig teljesíti a szakmai beszámoló benyújtását. 
A pályázónak kötelessége 2016. szeptember 30. időpontig az Alapítványnak a napkozi@erzsebettaborok.hu e-mail címre elküldeni:
• a táborról készített 2-5 oldalas írásos beszámolót, mely tartalmazza a turnusonkénti összes program fényképes dokumentációját JPEG / PNG formátumban (hetente min. 5, max. 20 darab); 
• a kedvezményezettek által kitöltött elégedettségi kérdőívek összesítését, elektronikus úton.
• a tábor összes résztvevője által aláírt jelenléti íveket, melyeket az adott turnus harmadik napjáig küld meg az ETK a tankerületeknek.

 

Hírek, aktualitások

7774

Több idő a szállásfoglalásra


Meghosszabbodik a szállásfoglalásra rendelkezésre álló idő az Erzsébet-programban. A nyertes pályázók az erzsebet.szallas.hu oldalon 2020. október 31-ig választhatják ki, hogy hol és mikor szeretnének pihenni.
7770

Tájékoztatás a felhasználói fiókokról


Az Erzsébet-programban a szállásfoglalás 2020-ban ­– a szallas.hu portállal kialakított együttműködésnek köszönhetően – az erzsebet.szallas.hu oldalon történik.
7768

Az Erzsébet-program telefonos ügyfélszolgálata megszűnt


2020. május 1-jétől az Erzsébet-program ügyfélszolgálata kizárólag elektronikus levélben érhető el, szállásfoglalással kapcsolatban a szallas.hu ügyfélszolgálata nyújt felvilágosítást.

Tovább az összes hírhez