Pályázati kiírás

 

NAPKÖZI ERZSÉBET-TÁBOR
(CSOPORTOS PÁLYÁZAT)

 

A pályázat célja:
Az Erzsébet a Kárpát-medencei Gyermekekért Alapítvány (a továbbiakban: Alapítvány) Napközi Erzsébet-tábor pályázatot hirdet. Az Alapítvány táboroztatási szolgáltatás igénybevételének lehetőségét nyújtja a pályázó számára. A jelen pályázattal elnyerhető táboroztatási szolgáltatásra kizárólag a pályázati felhívásban meghatározott feltételeknek maradéktalanul megfelelő kedvezményezettek jogosultak.

Pályázók köre:
A pályázat meghívásos, amelyben a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ (a továbbiakban: KLIK) tankerületei vehetnek részt.
A pályázat kiírója: az Erzsébet a Kárpát-medencei Gyermekekért Alapítvány. A pályázat tekintetében az Alapítvány együttműködő szakmai partnerei KLIK tankerületei, azok intézményei.

Kedvezményezettek köre:
A meghívással érintett alapfokú közoktatási intézmények alsó és felső tagozatos (1-8. osztályos), érvényes tanulói jogviszonnyal rendelkező tanulói. Előnyt élveznek a 2015. évi októberi köznevelési statisztikai adatszolgáltatásban szereplő hátrányos helyzetű, valamint halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek. Az előnyben részesülő gyermekek aránya a Napközi Erzsébet-táborban nem lehet kevesebb, mint a tábort szervező tankerület adott intézményeibe járó hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű gyerekek számarányának átlaga.

A tábor helyszíne és ideje:
A Napközi Erzsébet-tábor a „Pályázók köre” pontban meghatározottak által biztosított táborhelyszíneken, 2016. augusztus 1. és 2016. augusztus 12. között, heti turnusváltással valósul meg.
1. hét: 2016. augusztus 1. – 2016. augusztus 5. (hétfő – péntek, 8.00 – 16.00 óráig)
2. hét: 2016. augusztus 8. – 2016. augusztus 12. (hétfő – péntek, 8.00 – 16.00 óráig)
Résztvevők maximális létszáma:
A Napközi Erzsébet-tábor 2 turnusának ideje alatt, minden helyszínt beleértve összesen 5000 fő.

Általános pályázati feltételek
• Pályázni a www.erzsebetprogram.hu honlapon található elektronikus pályázati adatlap kitöltésével és a tábor programtervének beküldésével lehet;
• A pályázat kötelező melléklete a tervezett tábor programterve, amelyet a pályázat benyújtásával egyidejűleg a napkozi@erzsebettaborok.hu e-mail címre kell elküldeni;
• Jelen pályázat feltételei a létszámkeret kimerüléséig, de legfeljebb 2016. június 30. napjáig állnak fenn;
• A pályázó vállalja, hogy táboronként minden 10 gyerekre 1 felnőtt kísérőt biztosít.
• A pályázó tankerületenként legalább 1 fő, legfeljebb 5 fő adminisztratív segítőt, kísérőt biztosít az Alapítvánnyal és az Erzsébet Táborok Kft. (a továbbiakban ETK) ügyintézőivel való kapcsolattartásra, valamint a táborok adminisztratív feladatainak ellátására;
• A pályázat kötelező mellékleteit kizárólag az Alapítvány által meghatározott, a www.erzsebetprogram.hu honlapról letölthető formanyomtatványokon lehet benyújtani. A mellékleteket aláírt, digitalizált formában kell feltölteni a pályázati adatlap kitöltésével egyidejűleg, JPEG / PNG formátumban, dokumentumonként legfeljebb 1 MB méretben;
• A pályázók a pályázat benyújtását követően visszaigazoló e-mailt kapnak. Az e-mailben található internetes hivatkozásra (linkre) kattintva kell aktiválni a pályázatot, legkésőbb 2016. június 30-án, 16:00 óráig. Aktiválás hiányában a pályázatok automatikusan elutasításra kerülnek;
• A pályázó a pályázat aktiválását követően pályázati azonosító számot kap;
• A hibásan, hiányosan, vagy nem feldolgozható adatokkal kitöltött, és/vagy kötelező mellékletek nélküli, illetve határidő után beérkezett pályázatok érvénytelennek minősülnek;
• Az érvénytelenül beadott pályázatok hiánypótlására, javítására nincs lehetőség;
• Az adatok valóságtartalmát az Alapítvány ellenőrizheti;
• A pályázatokat az Alapítvány folyamatosan, a beérkezés sorrendjében bírálja el;
• A pályázatok elbírálására 2016. július 4-ig kerül sor. Az elbírálást követően a pályázók a pályázati adatlapon rögzített e-mail címre kapnak értesítést az elbírálás eredményéről, legkésőbb 2016. július 4-ig;
• A Napközi Erzsébet-táborban való korábbi részvétel nem zárja ki annak a lehetőségét, hogy a kedvezményezett az Erzsébet-program keretében, jelen kiírásban meghirdetett turnusokban komplex vagy tematikus Erzsébet-táborban is részt vegyen; valamint egy általános vagy tematikus Erzsébet-táborban is részt vehet
• A táboroztatási szolgáltatásban részesülő gyermekeknek TAJ-kártyájuk másolatát, valamint a www.erzsebetprogram.hu honlapról letölthető, a szülő/törvényes képviselő által aláírt, a táborozó egészségi állapotáról szóló nyilatkozatot – amely a táborozás megkezdését megelőző négy napnál nem lehet régebbi – magukkal kell vinniük a táborozásra. Szülői mulasztás esetén a fentiek beszerzéséről az iskola gondoskodhat;
• Az esetleges személyi változásokról Kiegészítő pályázati adatlapot kell kitöltenie a tankerületi kapcsolattartónak adott turnus 2. napjának 12.00 órájáig.
• A pályázó vállalja, hogy a táboroztatási szolgáltatás részeként egy, a www.erzsebetprogram.hu honlapról letölthető Erzsébet-program logóval ellátott pólót készíttet minden résztvevő gyerek számára, amelyet a táborok kezdésére a rendelkezésükre bocsát;
• A táboroztatási szolgáltatás biztonságos megkezdéséhez az ETK 70% előleget biztosíthat.

A táboroztatási szolgáltatás tartalma:
Az Alapítvány a Napközi Erzsébet-tábor turnusainak időtartama alatt napi négyszeri bőséges étkezést, valamint napközi táboroztatási szolgáltatást biztosít a gyermekek számára. A turnus időtartama 5 nap, amely hétfőtől péntekig 8.00 és 16.00 óra között nyújt napközbeni foglalkozást a kedvezményezett gyermekek számára. Az Alapítvány és az ETK által nyújtott táboroztatási szolgáltatást a pályázati adatlapon kiválasztott telephelyen vagy a megadott tábor megvalósítási helyszínén lehet igénybe venni. A Napközi Erzsébet-tábor programon belül két típusú tábor szervezésére van lehetőség: a Komplex napközi élménytábor, valamint a Tematikus napközi tábor tartalmát az Alapítvány meghatározott szakmai irányelvei alapján a szervező iskolák alakítják ki. Az egyhetes turnus ideje alatt a táboroztatási szolgáltatásban részesülő gyermekek az iskolai keretek között elkezdett nevelő- és fejlesztőmunkára alapozott, aktív pihenést szolgáló, maradandó élményt nyújtó, a gyermekek életkori sajátosságaihoz igazodó foglalkozásokon, és a tábor helyszínén kívüli szabadidős kulturális rendezvénye(ke)n vehetnek részt.
A tábor önrésze gyermekenként és turnusonként 100 Ft, azaz Egyszáz forint/turnus. A tábor önrésze a kedvezményezett helyett szabadon átvállalható. Az önrész csoportos befizetéséről a pályázó intézménynek kell gondoskodnia. Az önrészt a kedvező pályázati döntésről szóló értesítő e-mailben foglaltak szerint, annak kézbesítését követően legkésőbb 2016. szeptember 30-ig, egy összegben, a benyújtáskor kapott pályázati azonosító szám közlemény rovatban való feltüntetésével kell átutalni az alábbi bankszámlaszámra:

Erzsébet a Kárpát-medencei Gyermekekért Alapítvány
Raiffeisen Bank 12001008-01385879-00100002

Amennyiben a táboroztatási szolgáltatásra jogosult kedvezményezett a táboroztatási szolgáltatást nem, vagy csak részben veszi igénybe, az önrész visszafizetésére nincs lehetőség.
Az ETK a Napközi Erzsébet-tábor felnőtt kísérőinek és az adminisztratív segítőknek a táboroztatást követően turnusonként 17.000 Ft értékű Étkezési Erzsébet-utalványt biztosít. A tábor ideje alatt munkát végző felnőttek (gyermekfelügyelő, tanárok, együttesen kísérők) étkezését, valamint a táboroztatáshoz közvetlenül kötődő programok költségeit (utazás, belépőjegy) a pályázatban elnyerhető táboroztatási szolgáltatás fedezi.

A pályázat kötelező mellékletei:
• A pályázó tankerület vezetőjének büntetőjogi felelőssége tudatában kell az alábbiakról nyilatkoznia az Egyesített Pályázói Nyilatkozat feltöltésével:
- a táborban részt vevő gyermekek érvényes tanulói jogviszonyának fennállásáról, igazolva, hogy mindannyian a pályázó tankerület illetékessége alá tartozó iskola tanulói;
- a hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű gyerekek aránya a táborban eléri a tankerületi számarány átlagát;
- a pályázó tankerület illetékessége alá tartozó iskolák mindegyike teljesíti a bejelentési kötelezettségét az ÁNTSZ felé;
- az előírt önrész rendelkezésre áll;
- A szülő/törvényes képviselő által aláírt nyilatkozatok, amelyeket a pályázó gyűjt össze, ellenőriz és tárol, és kérésre bemutatja.
• A pályázati felületen feltöltendő hozzájáruló nyilatkozatok a személyes adatok kezeléséhez, kép- és hangfelvétel készítéséhez, azok Alapítvány és ETK általi felhasználásához.
• A táborokról elkészített programtervek. Az elektronikus úton elküldött program-táblázatokat a pályázó tankerületenként egyben, összegyűjtve küldi vissza a napkozi@erzsebettaborok.hu címre.

Tájékoztatás:
Az Erzsébet a Kárpát-medencei Gyermekekért Alapítvány és az Erzsébet Táborok Kft. az Erzsébet-program népszerűsítése érdekében a táborhelyszíneken kép- és hangfelvételeket készíthet, illetve filmet forgathat, - maga vagy egyéb közreműködő bevonásával -, melyet népszerűsítési célokra felhasználhat. A pályázat benyújtásával a pályázó és a kedvezményezett elfogadja a kép- és hangfelvétel készítését, valamint az Alapítvány és ETK általi szabad felhasználásához kifejezett hozzájárulását adja.

Pályázati elszámolás:
A pályázó vállalja, hogy 2016. szeptember 30. időpontig teljesíti a szakmai és pénzügyi beszámoló benyújtását.
A pályázónak kötelessége 2016. szeptember 30. időpontig az Alapítványnak a napkozi@erzsebettaborok.hu e-mail címre elküldeni:
• a táborról készített 2-5 oldalas írásos beszámolót, mely tartalmazza a turnusonkénti összes program fényképes dokumentációját JPEG / PNG formátumban (hetente min. 5, max. 20 darab);
• a kedvezményezettek által kitöltött elégedettségi kérdőívek összesítését, elektronikus úton.
• a tábor összes résztvevője által aláírt jelenléti íveket, melyeket az adott turnus harmadik napjáig küld meg az ETK a tankerületeknek.

 

PÁLYÁZAT BENYÚJTÁSA

 

Hírek, aktualitások

7754

Fogyatékossággal élők pályázhatnak kedvezményes üdülésre november 29-ig


Megnyílt a pályázati felület a fogyatékossággal élők számára az Erzsébet-program 2020-ban felhasználható, kedvezményes üdülésre.
7752

Nyugdíjasok pályázhatnak kedvezményes üdülésre november 29-ig


Megnyílt a pályázati felület a nyugdíjasok számára az Erzsébet-program 2020-ban felhasználható, kedvezményes üdülésre.
7745

Fogyatékossággal élő gyermeket nevelő családok pályázhatnak kedvezményes üdülésre november 15-ig


Megnyílt a pályázati felület azon családok számára, akik fogyatékossággal élő gyermeket nevelnek.

Tovább az összes hírhez